Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De COVID-19-pandemie heeft een grote invloed op de financiële situatie van ziekenhuizen en zorgverleners. De ziekenhuizen dienden op korte tijd noodplannen te activeren. Zowel het verhogen van de opnamecapaciteit als het verhogen van de capaciteit op de afdeling intensieve zorgen, zorgt voor aanzienlijke meerkosten.

Daarnaast werd de niet-essentiële zorg meermaals uitgesteld waardoor het ziekenhuis en de betreffende zorgverleners minder inkomsten verkregen door middel van honoraria en forfaits.

De federale overheid nam in 2020 omwille van deze reden de beslissing om de ziekenhuizen alsook de zorgverleners van een financiële tegemoetkoming te voorzien. Hiervoor werden voorschotten voor een totaalbedrag van 2 miljard euro uitgekeerd aan de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

COVID NL fig10

De toekenning van de voorschotten heeft als doel om de ziekenhuizen te ondersteunen om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen, m.n. het betalen van actieve personeelsleden alsook het tijdig kunnen betalen van facturen van leveranciers en dienstverleners.

De forfaitaire tussenkomsten zijn voorzien om ondersteuning te bieden bij de volgende zaken:
  • Uitzonderlijke kosten ten gevolge van de COVID-19 pandemie
  • Doorlopende kosten
  • Bijkomende activiteiten van zorgverleners
  • Kosten gepaard met de verplichting tot beschikbaarheid voor COVID-19-zorg van een percentage van de capaciteit

 

De definitieve financiering zal in 2023 bepaald worden door de reële impact van COVID-19 op elk ziekenhuis en wordt berekend en uitbetaald in een samenwerking tussen de FOD VVVL en het RIZIV.

 TIJDSLIJN FINANCIERING VAN DE ZIEKENHUIZEN

COVID NL fig11

Meer weten over de specifieke regels m.b.t het toekennen van de financiering: www.ejustice.just.fgov.be

Een werknemer die tussen 1 september en 30 november 2020 werkzaam was in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis heeft recht op een eenmalige aanmoedigingspremie van € 985 bruto [1]. Daarnaast heeft het zorgpersoneel uit de federale sector (o.a. van ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, diensten voor thuisverpleging, e.a) als compensatie voor de geleverde COVID-19-inspanningen eveneens recht op consumptiecheques ter waarde van € 300 per persoon die men kan gebruiken in de horeca- en evenementensector[2].

Meer weten over de federale steun voor de ziekenhuizen: www.health.belgium.be

 

[1]Bron:https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/faq_aanmoedigingspremie_voor_het_ziekenhuispersoneel-15_januari_2021.pdf

[2]Bron: Koninklijk besluit van 22/12/2020 tot vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren