Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De strijd tegen de COVID-19-pandemie heeft de noodzaak aangetoond om de samenwerking tussen de ziekenhuizen, residentiële instellingen en gezondheidszorgbeoefenaars in de eerstelijnszorg te versterken.

Hiertoe heeft de FOD VVVL een oproep gelanceerd om een pilootproject ‘Hospital Outbreak Support Teams (HOST)’ op te starten. De doelstelling hiervan is om de reeds bestaande teams IPC (Infection, Prevention & Control) en AMS (Antimicrobial Stewardship) te ondersteunen tijdens en na de pandemie. Deze projecten werken volgens 2 complementaire assen. Enerzijds een locoregionale as die de focus legt op de samenwerking tussen ziekenhuizen. Anderzijds een transmurale as die de expertise van de ziekenhuizen wenst ter beschikking te stellen aan residentiële instellingen en andere gezondheidszorgbeoefenaars.

In het kader van het nationale actieplan tegen antimicrobiële resistentie (NAP-AMR) zullen de deelnemende ziekenhuisnetwerken een HOST-team oprichten dat bestaat uit deskundigen op het gebied van infectieziekten, medische microbiologie en ziekenhuishygiëne. Het team zal als taak hebben de preventie en bestrijding van infecties te verbeteren. Bovendien zal het HOST-team zorgen voor communicatie met belanghebbenden in de woonzorgcentra, residentiële instellingen en de ambulante zorg. Hiertoe voorzien ze een permanent bemande telefoonlijn en een specifiek opleidingsprogramma.

Hoewel er samenwerkingsovereenkomsten tussen ziekenhuizen en residentiële instellingen bestaan, heeft de pandemie de beperkingen daarvan aan het licht gebracht. Verder toont de hoge respons op de oproep voor pilootprojecten voldoende aan dat er behoefte is aan een betere samenwerking tussen de verschillende gezondheidsactoren. Er zijn reeds 21 Belgische ziekenhuisnetwerken bij het huidige project betrokken.