Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

  • De Nationale Veiligheidsraad (NVR) is een federaal orgaan dat in essentie uit de Eerste minister en de Vice-Eersteministers bestaat. Het orgaan werd in het kader van de crisis uitgebreid naar de Ministers-Presidenten van de Gewesten en Gemeenschappen. Dit collegiaal orgaan nam bij de start van de pandemie de beleidsbeslissingen voor het beheer van de crisis.
  • Het Overlegcomité is een comité waarin alle regeringen en hun minister-presidenten – op federaal, gemeenschaps- en gewestniveau – zetelen. Sinds de aanstelling van de regering De Croo (01/10/2020) worden hier de beslissingen aangaande de COVID-19-pandemie genomen.
  • De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid (zie verder).
  • Het Federaal Coördinatiecomité (COFECO) wordt voorgezeten door het Nationaal Crisiscentrum en zorgt voor de voorbereiding van de beleidsbeslissingen van het Overlegcomité op strategisch niveau en voor de coördinatie van de uitvoering.
  • Het Regeringscommissariaat Corona is o.m. verantwoordelijk voor de coördinatie van de communi-catie tussen de federale overheid en de deelstaten betreffende het gezondheidsbeleid. Het commissariaat dient de relaties met experten en sociale partners te onderhouden. Daarnaast is het commissariaat bevoegd om voorstellen te formuleren omtrent het hervormen van de verschillende overlegstructuren en op deze manier de strijd tegen de crisis te vereenvoudigen. Het commissariaat dient ten slotte op een gestructureerde manier nieuwe inzichten te verwerven over het virus en dient te waken over de maatschappelijke, economische en sociale impact van de genomen maatregelen. Op deze wijze kan het commissariaat ondersteuning bieden bij de beleidsbeslissingen en de uitvoering ervan.