Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het beheer van gezondheidscrisissen maakt integraal deel uit van de basisopdrachten van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). De FOD VVVL is verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van het geïntegreerd beleid en beheer van gezondheidscrisissen in samenwerking met de verschillende partners.

Wat betekent dit in het kader van de COVID-19-crisis?

  • De FOD VVVL volgt de evolutie van de pandemie op de voet om de meest geschikte maat­regelen te kunnen voorstellen ter ondersteuning van politieke beslissingen om de hele bevolking te beschermen en de verspreiding van het virus te stoppen of op zijn minst te beperken;
  • Ze is verantwoordelijk voor de organisatie en planning van de zorg waartoe eveneens de psychosociale zorg en de dringende hulpverlening behoren;
  • De FOD VVVL is verantwoordelijk voor de gezondheidsinspectie van de schepen en van bepaalde vliegtuigen komende uit risicogebieden;
  • De FOD VVVL is verantwoordelijk voor het logistieke en het medische aspect van de opvang van landgenoten die uit het buitenland terugkeren;
  • Ze heeft de taak om de gezondheidszorgbeoefenaars te informeren omtrent de risico’s van het virus en de maatregelen die moeten worden genomen in geval van twijfel over de besmetting;
  • Als openbare dienst heeft de FOD VVVL de plicht om de burgers zo goed mogelijk te informeren.
De acties hieromtrent werden allen uitgevoerd in samenwerking met de betrokken partnerorganisaties. In het huidige rapport opteren we om in te zoomen op acties waarbij het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD VVVL actief betrokken was. De publicatie is opgedeeld in 4 hoofdstukken waarin we o.m. enkele van bovengenoemde taken verder uitlichten. In het hoofdstuk ‘Organisatie’ wordt allereerst een overzicht weergegeven van de verschillende overlegorganen en crisiscellen die in het kader van de COVID-19-pandemie werden opgericht. Daarnaast wordt een omschrijving gegeven van enkele centra die opgericht werden in functie van het bestrijden van de COVID-19-crisis alsook over enkele systemen, die werden ingezet om de burger te informeren omtrent COVID-19. In het hoofdstuk ‘Zorgactiviteit’ wordt een overzicht gegeven van de acties die het comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) heeft ondernomen. Er worden ook enkele vaststellingen weergegeven omtrent de invloed van de pandemie op de dringende hulpverlening. In de hoofdstukken ‘Financiering’ en ‘Kwaliteit’ worden enkele initiatieven toegelicht die gedurende de pandemie werden genomen in het kader van deze onderwerpen.