Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De juridische basis voor de Dringende Hulpverlening is de wet van 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. Samen met haar uitvoeringsbesluiten organiseert ze de dringende geneeskundige hulpverlening voor mensen die zich thuis, op de openbare weg of op een openbare plaats bevinden en wiens toestand onmiddellijke zorg vereist als gevolg van een ongeval of ziekte.

De organisatie en aansturing van de noodcentrales vallen onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse zaken (FOD BiZa). De noodcentrale in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt hier een uitzondering op en wordt aangestuurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) neemt de verantwoordelijkheid vanaf het moment dat een operator een ziekenwagen naar het slachtoffer uitstuurt. De FOD VVVL is bijgevolg verantwoordelijk voor de organisatie, handhaving en financiering van de verschillende middelen die ingeschakeld worden voor een slachtoffer.