Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In april 2019 werd een pilootproject gelanceerd waarbij artsen patiënten met lichte en matig ernstige psychische problemen kunnen doorverwijzen naar een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog voor een kortdurende, eerstelijns psychologische behandeling die grotendeels wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

Initieel was dit enkel voorzien voor de leeftijdsgroep 18 tot 64 jaar. Sinds 2 april 2020 worden de sessies terugbetaald voor personen van alle leeftijden.

De behandeling bestaat uit een reeks individuele gesprekssessies. Na een intakegesprek met diagnosestelling van de psychische problemen van de patiënt volgen behandelgesprekken gericht op de algemene psychologische zorg, oplossingsgerichte behandeling, enz. Daarnaast kan de hulpverlener de patiënt, indien deze nood heeft aan intensievere, meer langdurige begeleiding, doorverwijzen naar een andere zorgverlener die al dan niet werkt aan een voordelig tarief.

Onder lichte en matig ernstige psychische problemen verstaat men psychische problemen op vlak van angstige gevoelens, depressieve stemming, matig alcoholmisbruik of misbruik van slaap- en kalmeermiddelen. Voor jongeren kunnen dit ook gedrags- of sociale problemen zijn en afhankelijkheid van schermen. Het project zit nog volop in de opstartfase.

AANTAL VERSTEKKERS EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE FUNCTIE PER GEWEST (01/11/2020)

AANTAL PRESTATIES VOOR EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE FUNCTIE PER GEWEST (2020)

Recent werd in de IMC Volksgezondheid een akkoord gesloten dat voornamelijk betrekking heeft op de versterking van het zorgaanbod in de eerstelijnshulpverlening. Op 2 december 2020 werd namelijk het protocolakkoord betreffende de gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod in het kader van de COVID-19 pandemie afgesloten. Het akkoord bepaalt enkele prioritaire doelgroepen, zoals kinderen en ouders in kwetsbare gezinnen, jongvolwassenen, en mensen met al bestaande geestelijke gezondheidsproblemen. Voor deze versterking werden bijkomende recurrente budgetten vastgelegd. Met de sector wordt intensief overlegd over de wijze waarop deze middelen efficiënt kunnen ingezet worden.