Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Ondanks de dagelijkse inzet van de zorgverleners en de vele inspanningen van Justitie blijft het drug- en medicatiegebruik in onze Belgische gevangenissen hoog. Die situatie is letterlijk en figuurlijk niet gezond. Druggebruik houdt immers verschillende gezondheidsrisico’s in en kan de veiligheid binnen een gevangenis onder druk kan zetten. Volgens recente internationale overzichtsstudies gebruikt naar schatting 20 tot 45 procent van alle gedetineerden illegale drugs in de gevangenis, met sterk gelijkaardige cijfers in België.

Op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 20 november 2017 stelde federaal minister van Volksgezondheid daarom voor om een aangepast drughulpverleningsmodel voor gedetineerden te ontwikkelen. Daartoe zijn in december 2017 proefprojecten opgestart in de gevangenissen van Sint-Gillis/ Berkendael, Hasselt en Lantin. Via de ervaringen op het terrein zal een breed hulpverleningsmodel ontwikkeld worden dat alle stappen omvat, van screening en vroegdetectie tot motivatiegesprekken en behandeling.

In elk van de drie gevangenissen is intussen extra zorgpersoneel aangeworven en heeft het aanwezige zorg- en gevangenispersoneel extra vorming gekregen, zodat gedetineerden met een drugproblematiek meer begeleiding op maat kunnen krijgen. Verder worden gedetineerden nu van bij hun aankomst systematisch gescreend op druggebruik, om hen indien nodig sneller naar de juiste hulp te kunnen begeleiden. De betrokken hulpverleners binnen en buiten de gevangenismuren staan ook in nauw contact met elkaar, wat de continuïteit van zorg helpt te garanderen.

Drie vzw’s gespecialiseerd in drughulpverlening staan in voor de begeleiding op het terrein: iCare (Sint-Gillis/Berkendael), CAD Limburg (Hasselt) en Fédito Wallonne (Lantin).