Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Wat houdt interculturele bemiddeling in?

Interculturele bemiddeling is een geheel van activiteiten om de gevolgen van de taalbarrière, socio-culturele verschillen en spanningen tussen etnische groepen binnen de gezondheidszorg zoveel mogelijk te verminderen. Het doel is een gelijke toegang en kwaliteit van zorg voor alle patiënten aan te bieden ongeacht hun migratieachtergrond. Interculturele bemiddelaars fungeren als tolken, verhelderen misverstanden, bieden uitleg over culturele verschillen en staan zowel zorgverleners als patiënten bij tijdens het zorgproces. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij racisme of discriminatie, treden ze op als pleitbezorgers voor de patiënt. Momenteel zijn er 113 intercultureel bemiddelaars actief.

On-site interculturele bemiddeling vindt plaats in 40 algemene en 8 psychiatrische ziekenhuizen, evenals in een netwerk van 28 wijkgezondheidscentra. 

Interculturele bemiddeling via videoconferentie

Naast on-site interculturele bemiddeling werd een aanbod aan interculturele bemiddeling via videoconferentie gecreëerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een hiertoe ontwikkelde app. Zorgverleners kunnen met de app een bemiddelaar reserveren voor een interventie via video. 12 talen zijn continu beschikbaar, waaronder verschillende varianten van het Arabisch, Turks en Russisch. Recent werden er talen uit Afghanistan (Dari, Pasjtoe, Urdu) en Oekraïens beschikbaar gemaakt. Ook kunnen zorgverleners interventies aanvragen in minder gevraagde talen zoals Italiaans en Bosnisch-Servisch-Kroatisch.

Hulpverleners maken in toenemende mate gebruik van interculturele bemiddeling via video. Momenteel doen meer dan 250 gezondheidszorginstellingen een beroep op deze dienst. Het totaal aantal interventies via video is in de periode 2020-2022 meer dan verdubbeld van 8.178 naar 17.511.

Evolutie aantal videoconferenties voor interculturele bemiddeling

Het merendeel van deze videoconferenties, ongeveer 56%, vindt plaats in ziekenhuizen. Het aanbod van interculturele bemiddeling via videoconferentie is nu beschikbaar voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra, medische diensten van opvangstructuren voor asielaanvragers en eerstelijnspsychologen. 

Aantal interventies per type instelling

Interculturele bemiddeling in de geestelijke gezondheidszorg

Interculturele bemiddeling wordt ook ingezet in de geestelijke gezondheidszorg, hoewel dit nog relatief beperkt is. In 2022 werden er 327 video-interventies uitgevoerd in 8 psychiatrische instellingen. Zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg benadrukken dat interculturele bemiddeling het mogelijk maakt om betere zorg te verlenen aan mensen die voorheen moeilijk te bereiken waren. Rekening houdend met de hogere incidentie aan mentale gezondheidsproblemen bij personen met een migratieachtergrond is dit een belangrijke ontwikkeling. Dit is des te meer het geval aangezien we ten gevolge van een reeks geopolitieke crisissen (Syrië, Afghanistan, Oekraïne) een aanzienlijk instroom van mogelijks getraumatiseerde asielaanvragers hebben gekend en kennen.

Meer weten? Gids voor interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg

Meer weten? What are the roles of intercultural mediators in health care?