Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

1. Kernboodschappen

  • In 2018 hadden musculoskeletale aandoeningen de hoogste economische last van alle zelf gerapporteerde gezondheidsaandoeningen opgenomen in de analyse
  • Spier- en skeletaandoeningen komen vaak voor en gaan gepaard met matig hoge medische kosten.
  • De totale medische kosten van zelf gerapporteerde gezondheidsaandoeningen waren in 2018 lager dan in 2013, behalve voor oogaandoeningen.

2. Kosten van zelf gerapporteerde niet-overdraagbare gezondheidsaandoeningen

Musculoskeletale aandoeningen hebben de hoogste economische last

Van alle zelf gerapporteerde gezondheidsaandoeningen die zijn opgenomen in de analyse van 2018 had rugpijn verreweg de hoogste totale medische kosten, gevolgd door chronische obstructieve longziekte en angina pectoris (pijn of ongemak op de borst die een symptoom kan zijn van coronaire hartziekte).

Totale medische kosten per ziektegroep voor zelf gerapporteerde niet-overdraagbare aandoeningen, België, 2018
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens van HISLink 2018 [1]

Musculoskeletale aandoeningen komen vaak voor en zijn geassocieerd met matig hoge medische kosten

Rugpijn en nekpijn komen vrij vaak voor (rechterkant van de grafiek), en ze zijn gekoppeld aan matig hoge medische kosten per persoon. Deze aandoeningen dragen dus aanzienlijk bij aan de kosten van de gezondheidszorg, zoals blijkt uit de figuur. Hart- en vaatziekten komen minder vaak voor (linkerkant van de grafiek), maar ze zijn gekoppeld aan hoge medische kosten per persoon (bovenkant van de grafiek). De hoge totale medische kosten van chronische obstructieve longziekte en depressie lijken het gevolg te zijn van matige tot hoge kosten en een matig aantal gevallen.

Totale medische kosten voor zelfgerapporteerde niet-overdraagbare aandoeningen, per ziektegroep, gemiddelde medische kosten per persoon, en aantal gevallen, België, 2018
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens van HISLink 2018 [1]

De totale medische kosten waren in 2018 lager dan in 2013, behalve voor oogaandoeningen

Rugpijn was het hoogste in termen van de totale toerekenbare kosten in zowel 2013 als 2018. Er is een dalende trend in de totale medische kosten voor alle ziekten, behalve voor oogaandoeningen, met name glaucoom (een groep oogaandoeningen die gezichtsverlies en blindheid kunnen veroorzaken). Echter, we observeren dat het aantal mensen met oogaandoeningen in de HISLink-steekproeven relatief laag is. Dit betekent dat het moeilijk kan zijn om de kosten te schatten en dat er veel onzekerheid rond deze schattingen bestaat.

Trends in de totale medische kosten voor zelfgerapporteerde niet-overdraagbare aandoeningen per ziektegroep, België, 2013-2018
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens van HISLink 2018 [1] en HISLink 2013 [2]

3. Meer info

Ontdek het onderzoeksprotocol.

Achtergrond

Gegevensbron

De gegevensbron voor deze analyse zijn de Gezondheidsenquête (Health Interview Survey)-gegevens gekoppeld aan gegevens van zorgverzekeraars (HISLink [1, 2]). In de Gezondheidsenquête worden mensen gevraagd naar mogelijke gezondheidsproblemen die ze kunnen hebben. Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) verzamelt informatie over de directe kosten voor gezondheidszorg en verzamelt de uitgaven voor gezondheidszorg van alle openbare zorgverzekeringen in België. De HISLink-gegevensbron bevat dus zowel informatie over de ziektekosten van mensen als over hun gezondheidstoestand.

Hoe we de medische kosten van zelfgerapporteerde gezondheidsproblemen berekenen

We schatten de marginale of extra kosten die kunnen worden toegeschreven aan elk van de zelfgerapporteerde gezondheidsaandoeningen. We passen de kosten aan op basis van factoren zoals leeftijd, geslacht, vergoedingsstatus (die ons een idee geeft van inkomen of handicap) en de regio waar iemand woont. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de kans om ziek te worden of hogere zorgkosten te hebben. Wanneer we deze aanpassingen maken, halen we dus in wezen de invloed van factoren zoals leeftijd of geslacht weg. Dit helpt ons een duidelijker beeld te krijgen van hoeveel een bepaalde ziekte an sich een invloed heeft op de kosten.

Definities

Zelfgerapporteerde gezondheidsaandoeningen
In de Gezondheidsenquête [3] worden mensen gevraagd naar mogelijke gezondheidsproblemen die ze kunnen hebben. Hen wordt gevraagd: "Hebt u in de afgelopen 12 maanden een van de volgende ziekten of aandoeningen gehad?", gevolgd door een lijst van geselecteerde ziekten of aandoeningen zoals astma, of chronische bronchitis, chronische obstructieve longziekte, emfyseem. We gebruiken informatie over 16 zelfgerapporteerde gezondheidsaandoeningen uit de Gezondheidsenquête.
Medische kosten
In deze analyse worden medische kosten gedefinieerd als directe kosten voor gezondheidszorg. Directe kosten voor gezondheidszorg omvatten alle uitgaven in verband met ziekenhuisopnames, polikliniekbezoeken en medicijngebruik. Langdurige zorg en psychiatrische zorg maken over het algemeen geen deel uit van de analyse, tenzij de kosten worden vergoed door de verplichte ziektekostenverzekering. Deze kosten kunnen rechtstreeks door de verplichte ziektekostenverzekering worden gedekt, aan patiënten worden terugbetaald nadat ze hebben betaald, of uit eigen zak worden betaald.

Referenties

  1. Berete F, Charafeddine R, Demarest S, Van der Heyden J (2021), HISLink - HISLink - Koppeling van gegevens uit gezondheidsenquêtes met gegevens uit de ziekteverzekering 2018, Sciensano, https://www.sciensano.be/nl/projecten/koppeling-van-gegevens-uit-gezondheidsenquetes-met-gegevens-uit-de-ziekteverzekering
  2. Berete F, Charafeddine R, Demarest S, Van der Heyden J (2019), HISLink - Koppeling van gegevens uit gezondheidsenquêtes met gegevens uit de ziekteverzekering 2013, Sciensano https://www.sciensano.be/nl/projecten/koppeling-van-gegevens-uit-gezondheidsenquetes-met-gegevens-uit-de-ziekteverzekering
  3. HIS - Gezondheidsenquête, Sciensano. https://www.sciensano.be/nl/projecten/gezondheidsenquete-0

Gelieve deze pagina als volgt te citeren: Sciensano. Kosten van ziekte: zelfgerapporteerde niet-overdraagbare gezondheidsaandoeningen, Health Status Report, 22 Apr 2024, Brussels, Belgium, https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/kosten-van-ziekte/zelfgerapporteerde-niet-overdraagbare-gezondheidsaandoeningen