Zuigelingensterfte

1. Kernboodschappen

In 2015 bedroeg de zuigelingensterfte 3,3 per duizend levendgeborenen; dit ligt dicht bij het gemiddelde van de EU-15.
De zuigelingensterfte is de laatste decennia sterk gedaald in België. De huidige cijfers en trends zijn vergelijkbaar voor de 3 regio’s.

2. Achtergrond

De zuigelingensterfte is een maat voor de sterfte van kinderen jonger dan 1 jaar. Het weerspiegelt zowel de gevolgen van perinatale gebeurtenissen als de sterfte na de perinatale periode, dewelke vaak te voorkomen zijn. De zuigelingensterfte hangt sterk samen met het ontwikkelingsniveau van het land, de kwaliteit van de medische zorg, preventieve diensten en gezondheidsbevorderende interventies.

Op regionaal niveau worden grote schommelingen in het jaarlijks sterftecijfer waargenomen als gevolg van het lage aantal sterfgevallen bij zuigelingen. Betekenisvolle vergelijkingen van het sterftecijfer en van de trends per regio worden daarom het best gemaakt op basis van het uitgemiddelde cijfers. In dit rapport hebben we gebruik gemaakt van een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 5 jaar.

Zuigelingensterftecijfers worden soms eerder gepubliceerd door internationale organisaties dan op nationaal niveau, omdat deze organisaties alleen de nationale cijfers publiceren en dus geen regionale geboorte- en sterftecijfers nodig hebben.

3. Zuigelingensterfte

België

In 2015 bedroeg de zuigelingensterfte 3,3 per duizend levendgeborenen. Er werden geen verschillen tussen de geslachten waargenomen.

Trends en regionale verschillen

In 2015 was het voortschrijdend gemiddelde van de zuigelingensterfte ongeveer gelijk in Vlaanderen en Wallonië (ongeveer 3,5‰) en iets lager in Brussel (zelfs na uitmiddeling); dit zou over een langere periode bevestigd moeten worden, aangezien de aantallen in Brussel zeer klein zijn.

Op nationaal niveau is de zuigelingensterfte tussen 1998 en 2015 met bijna 40% gedaald (respectievelijk 5,3‰ en 3,3‰). In alle regio's werd een sterke afname vastgesteld, maar in Vlaanderen leek de afname trager te verlopen.

Tussen 2002 en 2013 was de zuigelingensterfte in Wallonië iets lager dan in Vlaanderen, nadien werd ze vergelijkbaar. In Brussel lag het sterftecijfer tot 2009 hoger dan in de andere regio’s en daalde het vervolgens sterker.

  • Jaarlijks
  • Uitgemiddeld

Zuigelingensterfte per regio, 1998-2015
Bron: Statbel, 1998-2015 [1]

Uitgemiddeld zuigelingensterftecijfer (5-jaar voortschrijdend gemiddelde) per regio, 2002-2015
Bron: Eigen berekening op basis van Statbel, 1998-2015 [1]

Internationale vergelijkingen

In 2016 was de zuigelingensterfte in België gelijk aan het gemiddelde van het EU-15 sterftecijfer (3.2).

Zuigelingensterfte per geboorteland, Europa, 2016
Bron: OECD Gezondheidsgegevens, 2016 [2]

4. Meer informatie

Bekijk de metadata voor deze indicator

Definities

EU-15
De EU-15 komt overeen met alle landen die tussen 1995 en 2004 tot de Europese Unie behoorden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, en Zweden. We vergelijken de Belgische gezondheidsstatus met die van de EU-15 omdat deze landen vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden hebben.
Zuigelingensterfte
De zuigelingensterfte is het aantal sterfgevallen van kinderen onder de leeftijd van 1 jaar per 1000 geboortes in hetzelfde jaar.

Referenties

  1. Statbel, 1998-2015. https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/foeto-infantiele-sterfte
  2. OECD Gezondheidsgegevens, 2016. http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30116#