Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Gezondheidsinspecteurs

De gezondheidsinspecteur heeft altijd een sleutelrol gespeeld bij het toezicht op de geschiktheid van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en de kwaliteit van de praktijk. Deze functie bestaat al sinds de inwerkingtreding van de Gezondheidswet van 1 september 1945.

Sinds 1 juni 2019 houden twee inspecteurs, een Franstalige en een Nederlandstalige, zich voltijds bezig met het toezicht op beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en de bescherming van de volksgezondheid. Ze worden "artsen-inspecteurs van de gezondheidszorgberoepen" genoemd.

Daarnaast zijn er nog andere soorten gezondheidsinspecteurs. Sommigen zijn bevoegd om in te grijpen bij besmettelijke ziekten en infecties, terwijl anderen zich voltijds met dringende, medische hulpverlening bezighouden.

Federale Controlecommissie

De medische commissies zijn een oude instelling; ze dateren van vóór de stichting van de Belgische staat. Met de evolutie van de wetgeving, inzonderheid de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit nr. 78 (1967), hebben zij geleidelijk hun bevoegdheid verloren op het vlak van de erkenning van de beroepsbeoefenaars en de erkenning van uit het buitenland afkomstige beroepsbeoefenaars.

De commissies bleven echter bevoegd voor de controle op de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en op de bescherming van de volksgezondheid. Zij hadden onder meer de volgende opdrachten:

 • Het visum van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg intrekken of tijdelijk beperken wanneer wordt vastgesteld dat de voortzetting van de beroepsuitoefening door de betrokkene doet vrezen voor ernstige gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid
 • Bijdragen tot de volksgezondheid en quarantaine- of besmettelijke ziekten voorkomen of bestrijden
 • Ervoor zorgen dat de beroepen in de gezondheidszorg worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet- en regelgeving
 • Onderzoek naar en melding bij het parket van gevallen van illegale uitoefening van gezondheidszorgberoepen
 • Het visum intrekken of beperken van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is zijn of haar beroep zonder gevaar uit te oefenen

De kwaliteitswet heeft de organisatie van deze entiteiten gemoderniseerd. De medische commissies worden vervangen door één enkele, gecentraliseerde Federale Controlecommissie die is georganiseerd in taalkamers. Net als de medische commissies is zij belast met de controle van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de beroepsbeoefenaars.

Naast de taken die van de vroegere medische commissies zijn overgenomen, zijn er nieuwe verantwoordelijkheden bijgekomen.

Het gaat onder andere om:

 • het toezicht op de naleving van de kwaliteitscriteria voor de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg
 • de bevoegdheid om beroepsbeoefenaars die een gevaar vormen voor de patiënten of de volksgezondheid tijdelijk uit de praktijk te weren

De Federale Controlecommissie bestaat uit één of meer Franstalige en één of meer Nederlandstalige kamers. Deze taalkamers nemen de nodige beslissingen in het kader van de eisen van de kwaliteitswet op basis van dossiers of gegevens.

Desgevallend onderzoeken de artsen-inspecteurs deze dossiers. Hiervoor zijn hun onderzoeksbevoegdheden versterkt. Daarnaast kunnen er ook controles worden uitgevoerd door inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en door de dienst controle en evaluatie van het RIZIV. Ook de minister van Volksgezondheid heeft de bevoegdheid om feiten te onderzoeken.

Al deze maatregelen zijn genomen om de volksgezondheid te beschermen. Wanneer een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg om lichamelijke of geestelijke redenen niet langer in staat is zijn of haar beroep uit te oefenen, is het absoluut noodzakelijk dat kan worden nagegaan in hoeverre zijn of haar activiteiten moeten worden beperkt of verboden om de veiligheid van de patiënten te waarborgen. Anderzijds, wanneer de uitoefening van zijn of haar beroep door een gezondheidswerker niet langer aan de kwaliteitsnormen voldoet, is het noodzakelijk om voor hem of haar een verbeteringstraject uit te stippelen.

Sommige maatregelen van de kwaliteitswet zijn al in voege, andere zijn nog in uitvoering. Op lange termijn wordt gestreefd naar een moderner, transparanter en doeltreffender controlebeleid dan voorheen, in overleg en samenwerking met alle belanghebbenden in de gezondheidszorg.

AANTAL DOSSIERS BEHANDELD DOOR DE FEDERALE COMMISSIE IN 2020

KAMER NL

KAMER FR

 

Bovenstaande grafieken tonen het aantal dossiers dat in 2020 door de twee kamers van de Federale Commissie werd behandeld en de verdeling van deze dossiers per gewest. Deze cijfers variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van verschillende factoren. In hun verslagen kunnen de kamers ook andere relevante gegevens opnemen, zoals:

 • Het aantal dossiers per beroep
 • Het aantal sancties
 • Het type dossiers (beoordeling van de fysieke of psychologische geschiktheid, illegale uitoefening enz.)
 • Dossiers op basis van het bestaande risico voor de patiënt of de volksgezondheid
 • etc.