Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het principe van het IFIC (Instituut voor Functieclassificatie) is als volgt: elke sectorale functie wordt beschreven aan de hand van identieke criteria voor alle functies en op basis van het aldus verkregen resultaat in een functiecategorie ingedeeld.

Aan deze functieclassificaties zijn salarismodellen verbonden: de toepassingsschalen worden bepaald door de categorieën waarin de functies zijn ingedeeld. De nieuwe IFIC-functies leggen dus de nadruk op de verrichte taken en de inhoud van de functie om het loon vast te stellen waarop werknemers recht hebben.

TOEPASSING IN DE FEDERALE PRIVATE ZORGSECTOREN

Tussen september 2016 en maart 2021 zijn verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten om de nieuwe classificatie en het bijbehorende nieuwe salarismodel concreet in te voeren.

De door de sociale partners ingevoerde procedures zorgen er hoe dan ook voor dat een werknemer in dienst als gevolg van de tenuitvoerlegging geen loonverlies lijdt.

De uitvoering gebeurde in fasen:

  1. In fase 1 ontvingen alle werknemers die op 30 april 2018 in dienst waren een functietoewijzing en kregen zij vervolgens de keuze om voor de nieuwe IFIC-schaal te kiezen
    of hun al bestaande loonvoorwaarden te behouden naargelang hun geldelijk voordeel voor de rest van hun loopbaan, met uitzondering van gespecialiseerde verpleegkundigen die een bonus ontvangen voor een bijzondere beroepstitel of -kwalificatie.

Een werknemer die besliste om niet toe te treden tot het IFIC-systeem, blijft dus zijn of haar bestaande loonvoorwaarden genieten, met inbegrip van overeengekomen toekomstige verhogingen.

Alle sinds 1 mei 2018 aangeworven werknemers hebben hun functietoewijzing en de overeenstemmende IFIC-schaal rechtstreeks gekregen.

2. In fase 2, vanaf 1 juli 2021, wordt het IFIC-systeem voor 100% ten uitvoer gelegd; het systeem heeft voortaan betrekking op alle werknemers in dienst, steeds met dien verstande dat de toepassing van de nieuwe loonschalen op geen enkele manier
aanleiding mag geven tot loonverlies.

Verpleegkundigen die erkend zijn voor een titel of kwalificatie en die een premie ontvangen voor hun specialisatie en die niet worden bezoldigd volgens het IFIC-model, behouden hun recht op deze premie voor zover zij een verpleegkundige functie blijven uitoefenen.

 

TOEPASSING IN DE FEDERALE PUBLIEKE ZORGSECTOREN

De onderhandelingen tussen de sociale partners hebben geleid tot het sluiten, in Comité A, van vier protocolakkoorden over de tenuitvoerlegging van IFIC in de overheidssector.

De functieclassificatie en de bijbehorende schalen zijn identiek in de federale publieke en private zorgsectoren.

De procedures die zijn ingevoerd voor de tenuitvoerlegging in de federale publieke sectoren (toewijzing van functies aan de werknemers, beroep, keuze van weddeschaal) zijn vergelijkbaar met de toepassingsprocedures in de private sectoren, maar zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van de overheidssector.

Werknemers in dienst die kiezen voor de IFIC-schaal vóór 6 december 2020, worden sinds 1 juli 2021 vergoed volgens de nieuwe barema's.

Werknemers die sinds 9 november 2021 nieuw in dienst zijn genomen, worden volgens de nieuwe schalen betaald als hun functie in het ziekenhuis is geactiveerd. Niet-geactiveerde functies vallen niet onder de nieuwe schalen.

Meer weten: IFIC