Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Om de leesbaarheid van deze editie te bevorderen, stellen we u voor dit leesavontuur aan te vatten aan de zijde van drie jongeren, die pas zijn afgestudeerd in het middelbaar onderwijs.

We hebben hun profiel gebaseerd op de duizenden studenten die elk jaar, uit nieuwsgierigheid of roeping, beginnen aan een studie in de gezondheidszorg en op een dag de rangen van de beoefenaars van een gezondheidszorgberoep zullen versterken.

Joël heeft er altijd al van gedroomd om in de medische wereld te werken. Als kind liep hij al rond met een stethoscoop in de ene en pleisters in de andere hand, klaar om elk pijntje te verzorgen.

 

 

 

 

 

Nora vond haar roeping tijdens de pandemie. Geïnspireerd door de veerkracht van de gezondheidswerkers die tijdens de crisis in de frontlinie te vinden waren, wil ook zij mensen helpen.

 

 

 

 

 

 

Net als veel jongeren van haar leeftijd wist Deborah niet zeker welke
kant ze op wilde na de middelbare
school. Onlangs is haar familie nog wat groter geworden. Toen ze haar
neefje in het ziekenhuis bezocht, raakte Deborah zeer onder de indruk van de kalmte en de bekwaamheid
van het medisch personeel dat druk in de weer was rond de pasgeborene.

 

 

Onze drie vrienden zijn vastberaden om in de gezondheidssector aan de slag te gaan. Wat is nu voor hen de volgende stap?

Om te beginnen moeten ze een keuze maken.

 

De medische wereld is zeer groot en biedt een brede waaier aan keuzemogelijkheden. In België zijn er vandaag meer dan 670.000 beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Ze zijn verdeeld over meer dan 20 - in het Belgisch recht - erkende beroepen. Sommige van die beroepen zijn al tientallen jaren erkend, voor andere is dat pas sinds enkele jaren het geval. Het terrein van de gezondheidszorg staat immers niet stil en de wetgever past zich voortdurend aan. Elk van deze beroepen[1]evenals de beroepstitels en -kwalificaties zijn opgenomen in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

OVERZICHT VAN ALLE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN EN HET AANTAL PERSONEN
DIE HET RECHT HEBBEN OM HET BETREFFENDE BEROEP UIT TE OEFENEN

ONDER DE BENAMING 'PARAMEDISCHE BEROEPEN'
VINDEN WE EEN TIENTAL VERSCHILLENDE BEROEPEN

Elk van deze paramedische beroepen wordt gereguleerd door een eigen besluit.

Meer informatie:www.health.belgium.be

Alle beroepsbeoefenaars, die gemachtigd zijn om hun beroep in België uit te oefenen, zijn geregistreerd in een federale gegevensdatabank van beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen. Deze databank, 'kadaster' of 'E-CAD' genoemd, heeft drie doelstellingen: noodzakelijke gegevens verzamelen voor de uitvoering van de opdrachten van de Planningscommissie, de uitvoering van de opdrachten van de administratie en de openbare instellingen mogelijk maken en, tot slot, de communicatie met en tussen de gezondheidszorgberoepsbeoefenaars verbeteren[4].

Het kadaster[5]bevat zowel persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, leeftijd, nationaliteit), beroepsgegevens alsook gegevens over het academisch parcours van de beoefenaars (diploma, instelling die het diploma heeft afgeleverd, eventueel stageplan, specialisaties en bekwaamheden, erkenning, visum, …).

Dit kadaster biedt dus een overzicht van alle personen die een aanvraag hebben ingediend om een erkende professionele activiteit uit te oefenen. De informatie in deze databank geeft een beeld van het beroep op een gegeven ogenblik en maakt het mogelijk trends te extraheren.

Een gezondheidszorgbeoefenaar vinden: apps.health.belgium.be

ENKELE CIJFERS OVER BEROEPSBEOEFENAARS DIE GEMACHTIGD ZIJN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN

Het is interessant de correlatie te zien tussen de anciënniteit van het beroep en de gemiddelde leeftijd van de beoefenaars ervan. Beroepen die al lang bestaan, zoals artsen of tandartsen, hebben de hoogste gemiddelde leeftijd. In de zeer recent gevestigde beroepen, zoals dat van podoloog of mondhygiënist, zijn de beoefenaars over het algemeen een stuk jonger.

GEMIDDELDE LEEFTIJD PER BEROEPSBEOEFENAAR IN DE GEZONDHEIDSZORG

In veel beroepen is er een meerderheid aan vrouwen.

AANDEEL VROUWEN NAAR BEROEP IN DE GEZONDHEIDSZORG

Meer cijfers over gezondheidszorgbeoefenaars: overlegorganen.gezondheid.belgie.be

Na lang wikken en wegen is de teerling geworpen: Joël wordt verpleegkundige, Nora wil logopediste worden en Deborah kiest voor het beroep van vroedvrouw.

Personages 02

Hier begint hun loopbaantraject.

 

[1]De onderstaande grafieken geven een overzicht van de verschillende beroepen en het aantal in België wonende prestatie­gerechtigde beroepsbeoefenaars.

[2]Opmerking: de beroepen van bandagist, orthesist en prothesist worden niet beheerd door de FOD VVVL en de cijfers hieromtrent waren niet beschikbaar voor deze publicatie.

[3]Opmerking: de beroepen van bandagist, orthesist en prothesist worden niet beheerd door de FOD Volksgezondheid en de cijfers hieromtrent waren niet beschikbaar voor deze publicatie.

[4]Wet van 10 mei 2015, artikelen 97 tot 101: https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2015/05/10/2015A24141/justel#LNKR0016

[5]Federale databank van beroepsbeoefenaars die hun beroep mogen uitoefenen | FOD Volksgezondheid (belgium.be)