Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

1. Kernboodschappen

 • In 2021 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,7 jaar, wat dicht bij het niveau van 2019 ligt (81,8 jaar).
 • De levensverwachting bij vrouwen (84,0 jaar in 2021) is hoger dan de levensverwachting bij mannen (79,2 jaar in 2021).
 • De levensverwachting bij de geboorte is het hoogst in het Vlaamse Gewest (82,7 jaar), gevolgd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (81,3 jaar) en het Waalse Gewest (79,9 jaar).
 • Er is een belangrijke verschil in levensverwachting tussen verschillende sociaal-economische groepen, waarbij de levensverwachting hoger is in groepen met een hogere sociaal-economische status vergeleken met groepen met een lagere sociaal-economische status.

2. Levensverwachting

De levensverwachting bij de geboorte is 81,7 jaar in België

In 2021 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte 81,7 jaar in België.

De levensverwachting bij vrouwen (84,0 jaar) was 4,8 jaar hoger dan bij mannen (79,2 jaar). De levensverwachting steeg echter sneller bij mannen dan bij vrouwen. Tijdens de periode 2000-2021 steeg de levensverwachting met 4,6 jaar bij mannen en met 3,1 jaar bij vrouwen, waardoor de genderkloof kleiner is geworden.

De levensverwachting neemt al decennia toe, behalve in 2012 en 2015, waar lichte dalingen werden waargenomen. In 2020 daalde de levensverwachting met één jaar, tot 80,8 jaar, als gevolg van COVID-19 gerelateerde oversterfte. De impact van COVID-19 op de sterftecijfers in 2021 is minder groot dan in 2020, maar is met ongeveer 4,9% extra sterfgevallen in 2021 nog niet verdwenen [1].

Levensverwachting bij de geboorte per geslacht, België, 2000-2021
Bron: Statbel [2]

De daling van de levensverwachting met één jaar tussen 2019 en 2020 kan vooral worden toegeschreven aan de groep 60 plussers. Bij mannen komt de daling van één jaar in levensverwachting vooral door de bijdrage van de leeftijdsgroep tussen 60 en 79 jaar (-0,55 jaar). Bij vrouwen is de grootste bijdrage aan de daling van de levensverwachting binnen de leeftijdsgroep 80+ (-0,59 jaar).

Bijdrage aan de daling van de levensverwachting in jaren bij geboorte per leeftijdsgroep tussen 2019 en 2020
Bron: Bourguignon et al. [3]

De levensverwachting is het hoogst voor het Vlaamse Gewest, gevolgd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en is het laagst in het Waalse Gewest

In 2021 was de levensverwachting bij de geboorte het hoogst in het Vlaamse Gewest (82,7 jaar), gevolgd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (81,3 jaar). De levensverwachting bij de geboorte was het laagst in het Waalse Gewest (79,9 jaar). De regionale verschillen in levensverwachting bij de geboorte zijn groter bij mannen dan bij vrouwen. Bij mannen was de levensverwachting in het Vlaamse Gewest 3,2 jaar hoger dan in het Waalse Gewest en 1,8 jaar hoger dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, terwijl bij vrouwen de levensverwachting in het Vlaamse Gewest 2,4 jaar hoger was dan in het Waalse Gewest en 1,2 jaar hoger dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Tijdens de periode 2000-2021 was de toename in de levensverwachting groter bij mannen dan bij vrouwen in alle 3 de gewesten: bij mannen steeg de levensverwachting met respectievelijk 5,1, 4,6 en 4,5 jaar in het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en het Waalse Gewest, terwijl de levensverwachting bij vrouwen met 3,6, 2,8 en 2,4 jaar toenam.

In 2020 daalde de levensverwachting voor beide geslachten in alle gewesten. De daling was groter in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (-2 jaar) en in het Waalse Gewest (-1,3 jaar) dan in het Vlaamse Gewest (-0,7 jaar). In 2021 kwam de levensverwachting in het Vlaamse Gewest weer terug op het niveau van 2019 (82,7 jaar). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest bleef de levensverwachting steken op -0,4 jaar en -0,3 jaar onder het niveau van 2019.

In de Duitstalige Gemeenschap bedroeg de levensverwachting in 2021 81,3 jaar. De levensverwachting bij vrouwen (84,1 jaar) was 5,4 jaar hoger dan bij mannen (78,7 jaar).

 • Mannen
 • Vrouwen

Levensverwachting van mannen bij de geboorte per gewest, 2000-2021
Bron: Statbel [2]

Levensverwachting van vrouwen bij de geboorte per gewest, 2000-2021
Bron: Statbel [2]

De levensverwachting is het hoogst in Vlaams-Brabant en het laagst in Henegouwen

Er zijn belangrijke verschillen in levensverwachting tussen de verschillende provincies. Het verschil in levensverwachting tussen de provincie met de hoogste levensverwachting (Vlaams Brabant) en de provincie met de laagste levensverwachting (Henegouwen) is 4,9 jaar bij mannen en 3,3 jaar bij vrouwen.

Met uitzondering van Waals-Brabant scoren de provincies in het Vlaamse Gewest beter op levensverwachting dan de provincies in het Waalse Gewest.

 • Mannen
 • Vrouwen

Levensverwachting van mannen bij de geboorte per provincie, 2019-2021
Bron: Statbel [2]

Levensverwachting van vrouwen bij de geboorte per provincie, 2019-2021
Bron: Statbel [2]

Er is een groot verschil in levensverwachting tussen groepen met een hoge en lage sociaal-economische status

In 2019 werd een verschil in levensverwachting tussen verschillende sociaal-economische groepen waargenomen. De kloof in levensverwachting tussen de groep met de hoogste en de laagste sociaal-economische status bedroeg 8,9 jaar bij mannen en 6,0 jaar bij vrouwen. In 2020 daalde de levensverwachting in elke groep voor beide geslachten, met een kleinere daling in de hoogste sociaal-economische groep, waardoor de sociaal-economische verschillen in levensverwachting verder zijn toegenomen tot 9,3 jaar bij mannen en 6,3 jaar bij vrouwen. In beide jaren had de groep waarvoor de sociaal-economische status niet bepaald kon worden de laagste levensverwachting en in 2020 was de daling in levensverwachting het grootst in deze groep.

 • Mannen
 • Vrouwen

Levensverwachting bij de geboorte per sociaal-economische groep, mannen, 2019-2020
Bron: Bourguignon et al. [3]

Levensverwachting bij de geboorte per sociaal-economische groep, vrouwen, 2019-2020
Bron: Bourguignon et al. [3]

België scoort slecht op levensverwachting in vergelijking tot de EU-14-landen in 2020

In 2019 was de levensverwachting bij de geboorte in België zowel voor mannen als voor vrouwen iets lager dan het EU-15-gemiddelde. In 2020 was de daling in levensverwachting in België groter dan in de meeste andere EU-14-landen, waardoor het land in de rangschikking is gedaald. Van de EU-14-landen staat België op de een na laatste plaats voor levensverwachting bij mannen, en op de laatste plaats voor levensverwachting bij vrouwen.

 • Mannen
 • Vrouwen

Levensverwachting van mannen bij de geboorte, EU-14-landen, 2020
Bron: OECD Health Data [4]

Levensverwachting van vrouwen bij de geboorte, EU-14-landen, 2020
Bron: OECD Health Data [4]

3. Meer info

Bekijk de metadata voor deze indicator

SPMA: Standardized Procedures for Mortality Analysis in Belgium

Achtergrond

De levensverwachting op een bepaalde leeftijd is het aantal jaren dat een persoon van die leeftijd gemiddeld nog kan verwachten te leven op basis van de huidige sterftecijfers. De levensverwachting bij de geboorte is de meest gebruikte indicator van levensverwachting. Het is een goede indicator van de huidige gezondheidstoestand van een bevolking over alle generaties heen.

Het effect van een tijdelijke gezondheidscrisis, zoals de huidige COVID-19 pandemie, heeft belangrijke gevolgen voor het bepalen van de levensverwachting. In de periode na de pandemie zullen de sterftecijfers immers sterk verschillen van deze tijdens de crisis. Het is belangrijk om de levensverwachting in 2020 en 2021 te interpreteren rekening houdend met de COVID-pandemie.

De levensverwachting wordt op deze pagina uitgesplitst naar geslacht, gewest en sociaal-economische status, waarbij het opleidingsniveau gebruikt werd als sociaal-economische indicator.

De levensverwachting per sociaal-economische groep werd geanalyseerd door het demografisch instituut van de UCLouvain [3]. Elke sociaal-economische groep werd gedefinieerd aan de hand van een samengestelde indicator rekening houdend met het opleidingsniveau, de sociaal -professionele categorie, de woonomstandigheden en het gezinsinkomen. Elke persoon krijgt op basis van deze indicator een score op basis waarvan er vier kwartielen gedefinieerd worden die de vier sociaal-economische groepen definiëren: kansarm, middelmatig laag, middelmatig hoog en bevoordeeld. Wanneer informatie voor ten minste twee indicatoren ontbrak werd de sociaal-economische groep gedefinieerd als onbepaald. Bij de analyses werd er een overrepresentatie van inwoners van Brussel en inwoners van Afrikaanse origine vastgesteld in de onbepaalde groep.

Definities

EU-14
De EU-14 komt overeen met alle landen die tussen 1995 en 2004 tot de Europese Unie behoorden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, en Zweden. We vergelijken de Belgische gezondheidsstatus met die van de EU-14 omdat deze landen vergelijkbare sociaaleconomische omstandigheden hebben. Opmerking: het Verenigd Koninkrijk is sinds 2020 niet mee opgenomen in de internationale vergelijking.
Levensverwachting bij de geboorte
De levensverwachting bij de geboorte is het gemiddelde aantal jaren dat een pasgeborene kan verwachten om te leven, als rekening wordt gehouden met de huidige referentiesterftecijfers en deze de komende jaren niet veranderen.

Referenties

 1. Sciensano. Analyse van de oversterfte in 2021. https://www.sciensano.be/nl/pershoek/analyse-van-de-oversterfte-2021
 2. Statbel, 2000-2021. https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting
 3. Bourguignon M, Damiens J, Doignon Y, Eggerickx T, Fontaine S, Lusyne P, et al. Variations spatiales et sociodémographiques de mortalité de 2020-2021 en Belgique. L’effet de la pandémie Covid-19, Document de travail 27. Louvain-la-Neuve: Centre de recherche en démographie; 2021.
 4. OECD Health Data. https://stats.oecd.org/