Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Een andere waarborg voor de kwaliteit van de verstrekte zorg is de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (hierna "Kwaliteitswet" genoemd).

De uitwerking ervan is nog steeds aan de gang. Dit houdt in dat verschillende projecten moeten worden gerealiseerd om deze wet concreet uit te voeren. Tot deze projecten behoren onder meer:

Federale
Controlecommissie

 

Deze commissie zal op termijn de provinciale medische commissies (PMC) vervangen. Haar functies zullen ruimer zijn dan die van deze provinciale commissies (zie verder).
   
Register der Praktijken

 

Wordt opgesteld en aan de verschillende adviesorganen voorgelegd in
de loop van 2022. Zodra dit register is voltooid, zal het een gegevensbank zijn van het soort gezondheidszorg dat erkende zorgverleners verstrekken, waar en met wie zij dit doen, ... Het register komt tegemoet aan een behoefte op het terrein en bij de administraties.
   

Portfolio

 

 

Met dit portfolio kan een dienstverlener aangeven dat hij/zij over de
nodige vaardigheden en ervaring beschikt om de in het praktijkregister
vermelde praktijken uit te voeren.
   
Elektronisch
patiëntendossier

 

De patiëntenrechtenwet [1] voorziet in het principe dat een gezondheidszorgbeoefenaar voor elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier moet hebben. Van haar kant bepaalt de kwaliteitswet welke gegevens dit dossier moet bevatten.

 

   
Samenwerkingsakkoorden
voor huisartsen-wachtposten
In het verleden waren er verschillende manieren om wachtdiensten in
de huisartsenpraktijk te organiseren en te financieren. De kwaliteitswet
beoogt een efficiëntere organisatie van de wachtdiensten. Het doel
bestaat erin de druk op de individuele huisartsen te verlichten en tegelijk de patiënt een kwalitatief hoogwaardige wachtdienst te garanderen en de financiële efficiëntie te verbeteren.

 

[1]Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt