Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Eens het diploma is behaald, bestaat de volgende stap erin de erkenning of het visum aan te vragen. Op het gebied van de gezondheidszorg is de toegang tot het beroep afhankelijk van het bezit van een visum.

Na de toekenning ervan is het voor sommige beroepen nog mogelijk om de accreditatie te verkrijgen voor een bepaalde beroepstitel of -kwalificatie, vaak na het volgen van een aanvullende beroepsopleiding.

Dit is het geval voor de volgende beroepen:

  • Huisartsen en specialisten
  • Algemene en gespecialiseerde tandartsen
  • Ziekenhuisapothekers
  • Verpleegkundigen
  • Vroedvrouwen

 

 

Voor andere beroepen wordt de erkenning verkregen voordat het visum wordt afgegeven.

Dit is inzonderheid het geval voor:

  • Kinesitherapeuten
  • Paramedische beroepen

Als gevolg van de 6de staatshervorming in 2014 werd de bevoegdheid inzake erkenningen overgedragen aan de gemeenschappen. De federale overheid is enkel nog bevoegd voor de erkenning van stagemeesters, zoals we hierboven hebben gezien. Hierdoor is er een tweedeling ontstaan: de toegang tot het beroep via de toekenning van visa is een federale bevoegdheid terwijl de erkenning tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoort.

Voorheen werd het visum volgens een gedecentraliseerde procedure afgegeven door de provinciale medische commissies. Vandaag wordt het grotendeels automatisch en centraal geleverd. De procedure voor de verschillende beroepen is als volgt:

Artsen, tandartsen, apothekers,
verpleegkundigen
en vroedvrouwen

Voor beroepen zonder
erkenning van de basistitel: het visum wordt afgegeven op basis van een uitwisseling met de universiteiten,hogescholen en middelbare scholen via een speciaal daarvoor ontwikkeld portaal.

 

Ter gelegenheid van elke
proclamatieperiode verstrekken de instellingen lijsten van studenten met een basisdiploma. Via deze lijsten verstuurt de eenheid Toegang tot het beroep het visum automatisch (per e-mail of per post) kort na het einde van hun studie.

 

 

 

Kinesitherapeuten,
paramedische beroepen
en zorgkundigen

Het basisdiploma van de
beroepsbeoefenaars in de
gezondheidszorg is in een
eerste fase het voorwerp
van erkenning door de
gemeenschappen.

 

 

De gemeenschappen gebruiken dezelfde databank voor de erkenningen als de FOD voor de toekenning van de visa; het visum kan automatisch worden afgegeven zodra de erkenning is verleend.

 

Klinisch psychologen en
klinisch orthopedagogen


In 2019 is begonnen met de
afgifte van visa, waarvan sommige op basis van overgangsmaatregelen zijn
afgegeven.

 

 

 

 

De meeste aanvragen (overgangsmaatregelen)
worden echter nog steeds individueel ingediend. Voor pas afgestudeerden kan ook het portaal van de onderwijsinstelling worden gebruikt.

 

Naast de afgifte van visa voor Belgische diploma's worden ook buitenlandse diploma's geviseerd, in veel gevallen na voorafgaande erkenning. De erkenningsprocedure verschilt naargelang het diploma in een EU-land of een niet-EU-land werd behaald.

 

Europese diploma’s

Erkenning op grond van de Europese Richtlijn
2005/36/EG en dus door de Gemeenschappen.

Het visum wordt automatisch afgegeven zoals
voor Belgische diploma's met erkenning van
de basistitel.

 

 

Niet-Europese diploma’s

Toelating om een beroep in de gezondheidszorg
uit te oefenen, verleend door de Koning,
nadat het diploma door de Gemeenschappen
gelijkwaardig is verklaard en na advies van de
bevoegde federale raad van het beroep.

Naast gelijkwaardigheid wordt ook een erkenning
gevraagd voordat het visum kan worden
toegekend voor kinesitherapeuten, paramedici
en zorgkundigen.

 

 

Als gevolg van de eerder genoemde hervorming kan de volgorde van de stappen van de procedure na het afstuderen per beroep verschillen. Hierna volgen de schema's ter illustratie van de stappen die toegang bieden tot het gekozen beroep en de uitoefening ervan mogelijk maken in het geval van Nora, Deborah en Joël.

 

LOGOPEDIST

Voor logopedisten blijkt uit het schema dat de erkenning de eerste formaliteit is die moet worden vervuld eens men is afgestudeerd. Daarna wordt het visum toegekend. Dit verleent het recht om het beroep in België uit te oefenen. Verder kan de beroepsbeoefenaar beslissen aan te sluiten bij het RIZIV en een RIZIV-nummer aan te vragen.

 

VROEDVROUW

De duur van de studies is verschillend, maar voor het overige is de procedure dezelfde als deze van de logopedisten.

 

VERPLEEGKUNDIGE

Voor verpleegkundigen bestaat de eerste stap in het verkrijgen van het visum. De beroepsbeoefenaar heeft dan de keuze: als hij beslist één van de mogelijke kwalificaties of specialisaties voor het beroep van verpleegkundige te behalen, wordt een erkenning toegekend.

 

 

 

 

 

Het visum en de erkenning zijn verkregen. Deborah, Joël en Nora kunnen zich nu officieel aansluiten bij de honderdduizenden mensen die in België een beroep in de gezondheidszorg mogen uitoefenen.

Ze kunnen nu toetreden tot de arbeidswereld en hun beroep daadwerkelijk gaan uitoefenen.

 

In het volgende deel analyseren we aan de hand van verschillende cijfers enkele kenmerken van de drie beroepen waarin deze drie jongeren aan de slag zullen gaan, i.e. logopedist, vroedvrouw en verpleegkundige.