Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Inhoud

Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene (alle leeftijden), vroegtijdige (jonger dan 75 jaar) en zuigelingensterfte (jonger dan een jaar) in België. Sterfte door alle oorzaken en oorzaakspecifieke sterfte worden geanalyseerd voor algemene en vroegtijdige sterfte.
In 2021 werden in België 112.291 sterfgevallen waargenomen.
Het leeftijdsgecorrigeerde sterftecijfer in 2021 lijkt terug te convergeren naar het sterftepatroon van vóór de COVID, hoewel de sterfte onder mannen in 2021 nog steeds hoger is dan in 2019.
Het leeftijdsgecorrigeerde sterftecijfer is hoger bij mannen dan bij vrouwen, en hoger in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen.
Tumoren en hart- en vaatziekten vertegenwoordigen meer dan de helft van alle sterfgevallen, en dit voor beide geslachten. Tumoren zijn de belangrijkste doodsoorzaak geworden in 2019. De belangrijkste doodsoorzaken zijn coronaire hartziekten en longkanker bij mannen en dementie en cerebrovasculaire aandoeningen bij vrouwen. De sterfte door psychische en neurologische aandoeningen neemt toe.
In 2021 bedroeg de leeftijdsgecorrigeerde vroegtijdige sterfte (hier gedefinieerd als sterfte vóór 75 jaar) in België 344 per 100 000 inwoners, iets meer dan in 2019.
De leeftijdsgecorrigeerde vroegtijdige sterfte is bij mannen veel hoger dan bij vrouwen.
Er zijn grote verschillen naargelang regio en arrondissement. In vergelijking met de voorgaande jaren zijn de regionale verschillen in 2020 en 2021 groter geworden.
De belangrijkste oorzaken van vroegtijdige sterfte (vóór de leeftijd van 75) in termen van verloren levensjaren, zijn zelfmoord, longkanker en coronaire hartziekten bij mannen, en borstkanker, longkanker en zelfmoord bij vrouwen.
Voor de meeste aandoeningen zijn de vroegtijdige sterftecijfers tussen 2000 en 2019 gedaald, behalve voor longkanker en chronisch obstructief longlijden (COPD) bij vrouwen.
De oorzaken die het meest bijdragen tot de hogere vroegtijdige sterftecijfers in het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in vergelijking met het Vlaamse Gewest zijn coronaire hartziekten bij mannen en COPD bij vrouwen.
In 2019 bedroeg het kindersterftecijfer 3,6 per duizend levendgeborenen. De kindersterfte is de afgelopen decennia in België sterk gedaald. De huidige cijfers en trends zijn vrij gelijkaardig in de drie gewesten.