Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Inhoud

Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene (alle leeftijden), vroegtijdige (jonger dan 75 jaar) en zuigelingensterfte (jonger dan een jaar) in België. Sterfte door alle oorzaken en oorzaakspecifieke sterfte worden geanalyseerd voor algemene en vroegtijdige sterfte.

Algemene sterfte

In 2022 werden in België 116.380 sterfgevallen waargenomen. Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer in 2022 was hoger dan in 2021. Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer daalde bij mannen en steeg bij vrouwen ten opzichte van 2021. Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer in 2022 was 1,4 keer hoger bij mannen dan bij vrouwen. Er worden geografische verschillen waargenomen, met lagere voor leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers voor zowel mannen als vrouwen in het Vlaamse Gewest ten opzichte van de andere gewesten.

Doodsoorzaak

In 2021 blijven tumoren en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaken. In 2020 en 2021 was er een daling in sterfte aan respiratoire aandoeningen en psychische en neurologische aandoeningen. De belangrijkste doodsoorzaak in 2021 blijft COVID-19, behalve bij vrouwen in het Vlaamse Gewest, bij wie dementie en Alzheimer de bovenhand nemen.

Vroegtijdige sterfte

In 2022 bedroeg de voor leeftijd gecorrigeerde vroegtijdige sterfte in België 335 per 100 000 inwoners, een daling ten opzichte van 2021. De daling in de voor leeftijd gecorrigeerde vroegtijdige sterfte tussen 2010 en 2022 was meer uitgesproken bij mannen (-17%) dan bij vrouwen (-9%). Over de gehele periode tussen 2010 en 2022 is de voor leeftijd gecorrigeerde vroegtijdige sterfte veel hoger bij mannen dan bij vrouwen. Over de gehele periode tussen 2010 en 2022 zijn er grote verschillen naargelang regio en arrondissement in voor leeftijd gecorrigeerde vroegtijdige sterftecijfers in België. België scoorde slecht wat betreft vroegtijdige sterftecijfers onder de EU-15 landen in 2018.

Vroegtijdige sterfte naar doodsoorzaak

In 2021 waren de oorzaken van vroegtijdige sterfte (vóór de leeftijd van 75 jaar) die hebben geleid tot het grootste aantal verloren levensjaren zelfmoord, COVID-19 en longkanker bij mannen, en borstkanker, longkanker en COVID-19 bij vrouwen. Tussen 2011 en 2021 daalde de vroegtijdige sterfte voor de meeste oorzaken, met uitzondering van een stijging voor longkanker en chronische obstructieve longziekte (COPD) bij vrouwen. De belangrijkste oorzaken die bijdragen aan de hogere vroegtijdige sterftecijfers in het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in vergelijking met het Vlaamse Gewest zijn COVID-19 en ischemische hartziekten bij mannen, en COVID-19 bij vrouwen. 

Zuigelingensterfte

In 2021 bedroeg het zuigelingensterftecijfer 2,9 per duizend levendgeborenen. De zuigelingensterfte is de afgelopen decennia in België sterk gedaald. De cijfers en trends zijn vergelijkbaar in het Vlaamse Gewest en in het Waalse Gewest.