Levensverwachting en Levenskwaliteit

Inhoud

Samenvatting

De levensverwachting in België neemt sinds verschillende decennia gestaag toe. In 2017 bedroeg de levensverwachting bij geboorte 81,4 jaar. In vergelijking met de EU15-landen scoort België echter behoorlijk slecht. De levensverwachting is hoger in Vlaanderen, intermediair in Brussel en lager in Wallonië (respectievelijk 82,2, 81,2 en 79,8 jaar).
Er wordt een aanzienlijke genderkloof waargenomen, waarbij de levensverwachting bij vrouwen (83,7 jaar) die van mannen (79,0 jaar) met bijna 5 jaar overschrijdt. Levensverwachting neemt echter sneller toe bij mannen. De levensverwachting laat een belangrijke sociaaleconomische gradiënt zien, met een betere uitkomst in hoger dan in laagopgeleide mensen.
De gezonde levensverwachting, hier gedefinieerd als "levensverwachting zonder beperkingen" of "gezonde levensjaren" was, op 65-jarige leeftijd in 2016, respectievelijk 10,3 en 11,4 jaar bij mannen en vrouwen. De levensverwachting zonder beperkingen voor mannen komt overeen met het EU-15-gemiddelde, terwijl vrouwen beter scoren dan het EU-15-gemiddelde. De levensverwachting zonder beperkingen op 65-jarige leeftijd is sinds 2004 toegenomen in beide geslachten. Net als voor de levensverwachting is de levensverwachting zonder beperkingen hoger in Vlaanderen en lager in Wallonië. De levensverwachting zonder beperkingen per opleidingsniveau vertoont een klassieke sociaaleconomische gradiënt, waarbij levensverwachting zonder beperkingen toeneemt met toenemend opleidingsniveau.
Meer dan driekwart van de Belgische bevolking beoordeelt hun gezondheid als goed tot zeer goed, waardoor België op een gunstige positie staat ten opzichte van de andere EU-15-landen. Mannen beoordelen hun gezondheid iets beter dan vrouwen. In Vlaanderen rapporteren meer mensen een goede gezondheid dan in Wallonië of Brussel. Er is een belangrijke sociaaleconomische gradiënt, waarbij personen van het hoogste sociaaleconomische niveau een betere gezondheid rapporteren dan mensen van het laagste niveau. Dezelfde trends zijn waar voor de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.