Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Artsen-specialisten

Na het voltooien van de medische basisopleiding kan de nieuwe beroepsbeoefenaar een aanvullende theoretische en praktische opleiding volgen om een erkenning voor een bepaalde specialisatie te behalen. In de praktijk wordt het theoretisch gedeelte aan de universiteit gegeven.

De praktische opleiding wordt gegeven bij stagemeesters die erkend zijn door de FOD Volksgezondheid (zie supra het deel betreffende de erkenning van de stagemeester). Afhankelijk van de specialisatie kan deze aanvullende opleiding 3 tot 6 jaar duren, waarna de arts-specialist in opleiding een aanvraag tot erkenning in de gewenste specialisatie kan indienen (bv. orthopedische chirurgie ...). Na deze specialisatie kan de arts-specialist een verdere opleiding volgen om een aanvullende kwalificatie te verwerven, zoals intensive care of klinische hematologie.

De artsen-specialisten in opleiding worden "ASO" genoemd.

FINANCIERING VAN DE PRAKTISCHE OPLEIDING

Sinds het sluiten van een collectieve overeenkomst in mei 2021 krijgen alle ASO dezelfde minimale basisvergoeding in de Belgische ziekenhuizen. De financiering van hun loon wordt als volgt geregeld:

  • door ontvangst van de honoraria die ze genereren door prestaties te leveren;
  • door de financiering die aan de ziekenhuizen wordt toegekend in het kader van de begroting van de financiële middelen.

Bovendien krijgt ook de stagemeester, via het RIZIV, een vergoeding voor de pedagogische component van de opleiding.

Voor meer informatie over de vergoeding: www.health.belgium.be

KWALITEIT VAN DE PRAKTISCHE OPLEIDING

Het project betreffende de kwaliteit van de opleiding van de ASO verloopt in meerdere fasen. Het uiteindelijke doel bestaat erin de kwaliteit van de stages te verbeteren, met name door de invoering van een nieuw systeem voor toezicht op de kwaliteit van de stages.

ANALYSE VAN HET KWALITEITSSYSTEEM IN VERSCHILLENDE LANDEN

Het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft in 2010 een rapport gepubliceerd met als titel "Kwaliteitscriteria voor stageplaatsen van kandidaat-huisartsen en kandidaat-specialisten". In dit verslag wordt het kwaliteitssysteem van de stageplaatsen in België vergeleken met dat van Frankrijk, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Nederland.

Om de sinds 2010 doorgevoerde vernieuwingen te integreren, heeft het projectteam voor de evaluatie en verbetering van de kwaliteit van stages een soortgelijke oefening gemaakt om de kwaliteitssystemen van deze verschillende landen te vergelijken.

De conclusie luidde dat België weinig concrete maatregelen heeft getroffen ten voordele van een kwaliteitssysteem, terwijl andere landen hun systeem blijven ontwikkelen. De goede praktijken uit andere landen zullen daarom worden overgenomen bij de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitssysteem.

E-BROCHURE VOOR DE ASO

In maart 2022 heeft de FOD een e-brochure voor ASO gelanceerd. Het doel bestaat erin de ASO te informeren over de complexe verdeling van de competenties, de wetgeving en de beschikbare structuren in geval van problemen tijdens de stage.

De brochure biedt steun en antwoorden op de vragen waarmee ASO vaak te maken krijgen tijdens hun opleiding.

Raadpleeg de brochure: www.macs-aso.be

ENQUÊTES

Om te helpen bij het uitwerken van een kwaliteitssysteem werden de hoofdrolspelers van de opleiding geïnterviewd. Het gaat om: de ASO, de stagemeesters evenals de stagemeesters-coördinatoren.

Deze vragenlijsten maakten het mogelijk de huidige situatie te beoordelen en een visie op de toekomst van de opleidingen te ontwikkelen.

De vragen waren gebaseerd op de bestaande wetgeving en de criteria van de World Federation of Medical Education (WFME), maar ook op de systemen in de andere landen en op de feedback van de vertegenwoordigers van verenigingen van assistenten en leden van de werkgroep "Artsen-specialisten" van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen.

De resultaten, die in juni 2022 werden verzameld, werden gedurende de hele zomer geanalyseerd. Er wordt momenteel gewerkt aan een verslag dat aan het eind van het jaar, samen met aanbevelingen, aan het kabinet van de minister van Volksgezondheid zal worden toegezonden. Daarna zal dit rapport worden gepubliceerd.

TOEKOMST VAN DE ASO-OPLEIDING

Op basis van de resultaten van de enquête zal een stappenplan worden opgemaakt om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. Daartoe zal ook de huidige wetgeving moeten worden aangepast.