Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

1. Kernboodschappen

  • De economische last van diabetes is hoog.
  • De hoge kosten van diabetes zijn te wijten aan het feit dat de ziekte veel voorkomt.
  • De kosten van diabetes zijn sinds 2014 gestegen.

2. Kosten van gezondheidsaandoeningen gebaseerd op medicatiegebruik

De economische last van diabetes is hoog

Van de gezondheidsaandoeningen gedefinieerd op basis van medicatiegebruik die zijn opgenomen in de analyse van 2021, had diabetes veruit de hoogste totale medische kosten, gevolgd door de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Daarbij moet worden opgemerkt dat de kosten voor langdurige zorg (bijv. verpleeghuiszorg) over het algemeen geen deel uitmaken van de analyse, tenzij de kosten worden vergoed door de verplichte zorgverzekering.

Totale medische kosten per ziektegroep voor aandoeningen gebaseerd op medicatiegebruik, België, 2021
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens van het Intermutualistisch Agentschap [1]

De hoge kosten van diabetes zijn te wijten aan het feit dat de ziekte veel voorkomt

De hoge kosten van diabetes in vergelijking met de ziekte van Parkinson en dementie worden voornamelijk veroorzaakt door de hoge prevalentie van de ziekte. Parkinson en dementie zijn duurder om te behandelen, maar komen ook minder vaak voor dan diabetes, waardoor de totale kosten relatief laag zijn in vergelijking met diabetes.

Totale medische kosten voor aandoeningen op basis van medicatiegebruik, per ziektegroep, gemiddelde medische kosten per persoon en aantal gevallen, België, 2021
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens van het Intermutualistisch Agentschap [1]

De kosten van diabetes zijn sinds 2014 gestegen

De totale kosten van alle drie de ziekten zijn de afgelopen jaren gestegen, waarbij de kosten van diabetes het sterkst zijn gestegen.

Trends in de totale medische kosten voor aandoeningen op basis van medicatiegebruik, per ziektegroep, België, 2013-2021
Bron: Eigen berekeningen op basis van gegevens van het Intermutualistisch Agentschap [1]

3. Meer info

Ontdek het onderzoeksprotocol.

Achtergrond

Gegevensbron

De kosten van de verschillende ziekten worden geschat op basis van verschillende gegevensbronnen. De beste gegevensbron voor elk van de ziekten wordt bepaald door een kritische beoordeling [2]). De gegevensbron voor deze analyse is de Permanente Steekproef van het Intermutualistisch Agentschap. De 'permanente steekproef' is een database over het gebruik van gezondheidszorg. Deze gegevens hebben geen betrekking op de totale bevolking, maar alleen op een representatieve selectie. De steekproef bevat gegevens over consulten en bezoeken aan artsen, voorgeschreven medicijnen, ziekenhuisopnames, verpleegdiensten, enzovoort, [1, 3].

Hoe we de medische kosten van gezondheidsaandoeningen op basis van medicijngebruik berekenen

We schatten de marginale of extra kosten die kunnen worden toegeschreven aan elk van de gezondheidsaandoeningen op basis van medicijngebruik. We passen de kosten aan op basis van factoren zoals leeftijd, geslacht, vergoedingsstatus (die ons een idee geeft van inkomen of handicap) en de regio waar iemand woont. Deze factoren kunnen een invloed hebben op de kans om ziek te worden of hogere zorgkosten te hebben. Wanneer we deze aanpassingen maken, halen we dus in wezen de invloed van zaken als leeftijd of geslacht weg. Dit helpt ons een duidelijker beeld te krijgen van de impact op de kosten van een bepaalde ziekte alleen.

Definities

Gezondheidstoestanden gedefinieerd op basis van medicijngebruik
De Permanente Steekproef bevat informatie over voorgeschreven medicijnen. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen wie waarschijnlijk een bepaalde aandoening heeft. Voor de ziekte van Parkinson gebruiken we de Farmaceutische Kosten Groep (FKG) zoals toegewezen door het Intermutualistisch Agentschap (IMA) [1]. Voor diabetes en dementie gebruiken we ons eigen algoritme op basis van de voormalige 'pseudodiagnoses' van IMA. Voor dementie kijken we bijvoorbeeld naar het voorschrijven van anticholinesterasen, een groep medicijnen tegen dementie.
Medische kosten
In deze analyse worden medische kosten gedefinieerd als directe zorgkosten. Directe zorgkosten omvatten alle kosten die gepaard gaan met ziekenhuisopnames, polikliniekbezoeken en medicijngebruik. Langdurige zorg en psychiatrische zorg maken over het algemeen geen deel uit van de analyse, tenzij de kosten worden vergoed door de verplichte ziektekostenverzekering. Deze kosten kunnen rechtstreeks door de verplichte ziektekostenverzekering worden gedekt, aan patiënten worden terugbetaald nadat ze hebben betaald, of uit eigen zak worden betaald.

Referenties

  1. Metadata : db Échantillon Permantent(e) Steekproef (EPS), Intermutualistic Agency. https://metadata.aim-ima.be/nl/app/bdds/Ps 
  2. R. De Pauw, V. Gorasso, and B. Devleesschauwer, Belgian national burden of disease study. Guidelines for the calculation of DALYs in Belgium. Brussels, Belgium: Sciensano, 2022. https://www.sciensano.be/sites/default/files/bebod-protocol-20220210.pdf
  3. Onze gezondheidszorg evalueren via de 'permanente steekproef'. RIZIV/INAMI. https://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/onze-gezondheidszorg-evalueren-via-de-permanente-steekproef-

Gelieve deze pagina als volgt te citeren: Sciensano. Kosten van ziekte: gezondheidsaandoeningen gebaseerd op medicatiegebruik, Health Status Report, 22 Apr 2024, Brussel, België, https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/kosten-van-ziekte/gezondheidsaandoeningen-gebaseerd-op-medicatiegebruik