Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De Covid-19 pandemie had ongekende gevolgen voor de gezondheidszorg in België in het jaar 2020: opschorting van alle niet-spoedeisende zorg gedurende bijna twee maanden, gevolgd door een geleidelijke, maar niettemin moeizame, hervatting. Het illustreren van praktijkvariaties in deze context is een nogal hachelijke onderneming die elke interpretatie riskant zou maken, althans vanuit het oogpunt van de praktijkvariaties zoals hier geïllustreerd. Bij de huidige stand van zaken worden de gegevens voor het jaar 2020 hier dus bewust niet weergegeven.

Alle gepubliceerde analyses zijn echter onlangs vernieuwd, uitgaande van het jaar 2019, met een herziening van onze methodologie om te streven naar een grotere getrouwheid aan de werkelijkheid, maar ook met nieuwe bijdragen zoals gegevens per provincie over de frequentie van de gevallen en de verdeling van de zorgsettings van tenlasteneming van de patiënt.

Ook de verkenning van de verschillende databanken wordt voortgezet, steeds met het idee om een toegevoegde waarde te geven aan wat reeds bestaat. In dit verband zijn nieuwe thema's ontwikkeld, ditmaal vanuit de zorgverlener (zie Multidisciplinair Oncologie Consult).

De analyse van het patiëntenbestand per specialisme, die tot nu toe gebaseerd was op gegevens voor het jaar 2018, is nu geactualiseerd voor 2019. Deze analyse werpt een bijkomend licht op de lectuur van de analyses van de praktijkvariaties om de gegevens zo goed mogelijk in hun context te helpen interpreteren, vooral omdat zij nu op hetzelfde jaar betrekking hebben.


Het analyseprogramma van de variaties in medische praktijken nodigt u uit tot samenwerking. We staan dus tot uw beschikking indien u deze analyses wenst te becommentariëren of ons een thema of een verbetering van ons programma wil suggereren. Uw medewerking is vanzelfsprekend welkom indien u uw expertise ten dienste wil stellen om de gegevens te "ontcijferen" in het licht van uw kennis van de praktijk.

Contactappropriatecare@riziv-inami.fgov.be