Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De COVID-19-pandemie heeft een grote invloed op de financiële situatie van ziekenhuizen en zorgverleners. De ziekenhuizen dienden op korte tijd noodplannen te activeren. Zowel het verhogen van de opnamecapaciteit als het verhogen van de capaciteit op de afdeling intensieve zorgen, zorgde voor aanzienlijke meerkosten.

Daarnaast werd de niet-essentiële zorg meermaals uitgesteld waardoor het ziekenhuis en de betreffende zorgverleners minder inkomsten verkregen door middel van honoraria en forfaits.

De federale overheid nam in 2020 omwille van deze reden de beslissing om de ziekenhuizen alsook de zorgverleners van een financiële tegemoetkoming te voorzien. Hiervoor werden voorschotten voor een totaalbedrag van €2 miljard uitgekeerd aan de algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

De toekenning van de voorschotten heeft als doel om de ziekenhuizen te ondersteunen om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen, m.n. het betalen van actieve personeelsleden alsook het tijdig kunnen betalen van facturen van leveranciers en dienstverleners.

De forfaitaire tussenkomsten zijn voorzien om ondersteuning te bieden bij de volgende zaken:

  • Uitzonderlijke kosten ten gevolge van de COVID-19 pandemie
  • Doorlopende kosten
  • Bijkomende activiteiten van zorgverleners
  • Kosten gepaard met de verplichting tot beschikbaarheid voor COVID-19-zorg van een percentage van de capaciteit

 

De definitieve financiering zal in 2023 bepaald worden op basis van de reële impact van COVID-19 op elk ziekenhuis en wordt berekend en uitbetaald via een samenwerking tussen de FOD VVVL en het RIZIV.

TIJDSLIJN FINANCIERING VAN DE ZIEKENHUIZEN

Meer weten over de specifieke regels m.b.t het toekennen van de financiering: www.ejustice.just.fgov.be

Een werknemer die tussen 1 september en 30 november 2020 werkzaam was in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis heeft recht op een eenmalige aanmoedigingspremie van € 985 bruto[1]. Daarnaast heeft het zorgpersoneel uit de federale sector (o.a. van ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, diensten voor thuisverpleging, e.a) als compensatie voor de geleverde COVID-inspanningen eveneens recht op consumptiecheques ter waarde van € 300 per persoon die men kan gebruiken in de horeca- en evenementensector[2].

Meer weten over de federale steun voor de ziekenhuizen: www.health.belgium.be

Om verder een optimale ziekenhuiswerking te garanderen werden ziekenhuizen gestimuleerd om de bedbezettingsgraad onder controle te houden. Patiënten dienden optimaal verspreid te worden tussen de ziekenhuizen en hun campussen. Daarenboven dienden patiënten, die geen ziekenhuiszorgen meer nodig hadden, het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Ziekenhuizen hadden recht op een vergoeding voor het patiëntenvervoer om bovenstaande te bewerkstelligen. In 2020 en 2021 werden respectievelijk 21.106 en 21.363 ritten geregistreerd door de ziekenhuizen. Dit betreft zowel intra- als extrahospitaalritten alsook vervoer van COVID-19- als niet-COVID-19-patiënten. Er werd jaarlijks gemiddeld iets meer dan € 2 miljoen verdeeld tussen de ziekenhuizen als tussenkomst in de kosten voor dit patiëntenvervoer. Deze bedragen werden uitgekeerd via het Budget Financiële Middelen (BFM).

[1]Bron: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/faq_aanmoedigingspremie_voor_het_ziekenhuispersoneel-15_januari_2021.pdf

[2] Bron: Koninklijk besluit van 22/12/2020 tot vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren