Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Context

De strijd tegen de COVID-19-pandemie heeft de noodzaak aangetoond om de samenwerking tussen de ziekenhuizen, residentiële instellingen en gezondheidszorgbeoefenaars in de eerstelijnszorg te versterken

In maart 2021 lanceerde de FOD VVVL hiertoe een oproep waarbij algemene en universitaire ziekenhuizen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een pilootproject “Hospital Outbreak Support Team (HOST)” met als doel om enerzijds het beheer van epidemieën en clusteruitbraken te verbeteren, en anderzijds hygiëneteams en managementgroepen voor antibioticatherapie te ondersteunen bij infectiepreventie en -bestrijding en antimicrobieel beheer.

In 2021 werden reeds 21 pilootprojecten met multidisciplinaire HOST-teams opgericht. In 2022 werden nog 3 nieuwe pilootprojecten opgestart waardoor het volledige Belgische ziekenhuislandschap omvat wordt.

VERDELING VAN DE HOST-TEAMS PER GEWEST

Verwezenlijkingen in het eerste jaar van het pilootproject

Het eerste jaar van de pilootproject was gericht op:

  • Coördinatie tussen de betrokken ziekenhuizen concretiseren via samenwerkingsprotocollen;
  • De oprichting van een multidisciplinair HOST-team dat voldoet aan de minimale samenstellingscriteria[1];
  • De oprichting van een telefonische hotline die bereikbaar is voor zowel ziekenhuizen als andere woonzorgstructuren.

Ondanks de moeilijke opstart omwille van de drukte gedurende de COVID-19-pandemie, behaalden de meeste deelnemende netwerken bovenstaande doelstellingen. Iedereen gaf aan reeds een samenwerkingsovereenkomst te hebben opgesteld en bij twee op drie projecten werd deze reeds ondertekend door alle deelnemende ziekenhuizen.

AANWEZIGHEID SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Wat de oprichting van een HOST-team betreft, gaven alle deelnemende netwerken aan dat ze erin geslaagd waren een team samen te stellen: bij 16 netwerken werd voldaan aan de minimumvereisten hiervoor en bij 8 netwerken werden aanvullende vereisten vervuld. In 2021 werd 35% van de gezochte profielen gerekruteerd. De andere profielen werden ingevuld door personen die reeds werkzaam waren binnen het ziekenhuisnetwerk.

PERCENTAGE AANWERVINGEN

De meerderheid van de HOST-teams verklaarde dat ze een permanente telefoonlijn hebben opgezet. Er zijn momenteel echter nog besprekingen gaande tussen de federale autoriteiten en de gefedereerde entiteiten om de rol en de reikwijdte van deze permanentie te verduidelijken. Hierbij worden enerzijds ieders bevoegdheden gerespecteerd en anderzijds wordt getracht een aanbod te bieden dat beantwoordt aan de noden van de verschillende regio’s en woonzorgstructuren.

AANWEZIGHEID PERMANENTE TELEFOONLIJN

Samenwerkingen en uitwisselingen

Een belangrijk element in het succes van dit pilootproject ligt in de communicatie tussen de actoren in het werkveld, in het ziekenhuisbeheer en in de regionale en federale overheden. Door de pandemie was het tijdens het eerste jaar van het project onmogelijk voor de verschillende actoren om elkaar te ontmoeten. Omwille van deze reden werden er individuele intervisies opgezet door het Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC)-coördinatieteam waar de HOST-teams werden ondersteund. Dit initiatief heeft geleid tot de publicatie van een webpagina met veelgestelde vragen.

Verder werden dialoogmomenten georganiseerd tussen het BAPCOC-team en de verschillende regio’s om hun specifieke rollen en taken te definiëren. In het bijzonder werd hier de complementariteit tussen de OST- en HOST-teams bepaald. De regionale overheden namen eveneens contact op met de nieuw opgerichte HOST-teams om samen te brainstormen over de beste samenwerkings­configuratie die voldoet aan specifieke lokale behoeften.

Meer weten: BAPCOC-pagina gewijd aan het project

[1] Een projectmanager (0,5 FTE), een HOST-coördinator (1 FTE), een verpleegkundige (1 FTE), een ziekenhuisapotheker (0,5 FTE).