Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Bij elke nieuwe COVID-19-golf steeg de nood om voldoende testcapaciteit te voorzien om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen. Omwille van deze reden werd beslist om uitzonderlijk personen te machtigen om testen uit te voeren om een diagnose van COVID-19 te kunnen stellen.[1]Dit kan opnieuw slechts onder strikte voorwaarden. De personen in kwestie dienen o.a. de houder te zijn van een specifiek diploma en dienen een bijkomende opleiding te volgen. Verder dienen o.m. de handelingen toevertrouwd te worden door een arts of een apotheker gespecialiseerd in klinische biologie en dienen deze onder zijn supervisie uitgevoerd te worden.

Deze maatregel laat toe om meer personen tewerk te stellen in de laboratoria. Op deze manier kan tegemoet worden gekomen aan de hoge, uitzonderlijke nood aan analyses gedurende de COVID-19-pandemie.

[1] Koninklijk besluit van 21 september 2021 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten