Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Tijdens de COVID-19-pandemie hebben de gezondheidszorgprofessionals nood aan beschermingsmateriaal opdat ze op een veilige manier patiënten kunnen verzorgen. De verdeling van deze beschermingsmaterialen gebeurt zowel binnen de ziekenhuizen als door de werkgevers binnen zorginstellingen. Daarnaast is het echter noodzakelijk om de nodige materialen te bezorgen aan de actieve gezondheidszorgbeoefenaars in de ambulante sector.

Om een efficiënte verdeling van deze materialen te verzekeren, was het in eerste instantie nodig om deze gezondheidszorgbeoefenaars te identificeren. De dienst ‘Gezondheidsberoepen & Beroepsuitoefening’ binnen de FOD VVVL stelde een lijst op van de gezondheidszorgbeoefenaars werkzaam in de ambulante sector. Hiervoor werden verschillende gegevensbronnen van de FOD VVVL, het RIZIV, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) samengebracht.

Op basis van deze oefening werd een lijst van 158.704 gezondheidszorgbeoefenaars samengesteld die actief zijn in de ambulante sector.

AANTAL ZORGVERLENERS ACTIEF IN AMBULANTE ZORG (MAART/APRIL 2021)


Om de identificatie van de actieve gezondheidszorgbeoefenaars in de toekomst te vereenvoudigen voorziet de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (22 april 2019) in de opmaak van een register (art. 42). Hierin wordt een algemene beschrijving opgenomen van de gezondheidszorg die door elke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg wordt verstrekt, de plaats waar deze zorg wordt verstrekt en eventuele samenwerkingsverbanden met andere beroepsbeoefenaren. Het register zal alle gezondheidswerkers bevatten die in België hun beroep mogen uitoefenen en zal het op termijn mogelijk maken te weten wie in welke sectoren en op welke plaats actief is.

Het zal passende communicatiemiddelen bevatten in geval van een crisis. Hierdoor zullen de beroepsbeoefenaars die rechtstreeks betrokken zijn bij een toekomstige crisis eenvoudig gecontacteerd en gemobiliseerd kunnen worden.