Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

  • De Risk Assessment Group (RAG) analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. De groep wordt voorgezeten door Sciensano en bestaat uit experten van o.m. Sciensano, de federale en de regionale gezondheidsautoriteiten. Dit orgaan heeft sinds november 2020 de functie van Celeval (zie verder) overgenomen voor wat betreft de analyse van de epidemiologische risico’s en heeft zijn adviezen tot 1 april voorgelegd aan het Regeringscommissariaat Corona.

 

  • De Risk Management Group (RMG) neemt op basis van het advies van de RAG maatregelen om de volksgezondheid te beschermen. Deze groep wordt voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) en bestaat uit vertegenwoordigers van de gezondheidsautoriteiten, zowel van de federale staat als van de deelstaten. In de schoot hiervan is het Hospital Transport & Surge Capacity- comité en het Primary & Outpatient Care Capacity-comité ontstaan (zie verder).

 

  • Het Wetenschappelijk comité Coronavirus geeft wetenschappelijk advies over de evolutie van het virus.

 

  • De ‘Evaluatiecel’ (Celeval) bestond uit verschillende experten die in een eerste fase de adviezen van het RAG, RMG en het wetenschappelijk comité bundelden. Op basis daarvan gaf de cel advies aan de autoriteiten aangaande de maatregelen met het oog op het stopzetten van de verspreiding van het COVID-19-virus. Eind augustus 2020 werd de samenstelling van Celeval uitgebreid met experten uit verscheidene sectoren en nam de cel de taak van de GEES (zie verder) over. Eind november 2020 werd de Evaluatiecel ontbonden. De functie van Celeval werd enerzijds overgeheveld naar de RAG en de FOD VVVL. Anderzijds werd beslist om voor punctuele adviesvragen of strategische beleidsvragen specifieke adviesgroepen samen te stellen gezien dit de bevoegdheid van de RAG overschrijdt.

 

  • De ‘Groep van Experts die belast is met de Exitstrategie’ (GEES) was een groep van 10 experten die de taak hadden om advies te leveren om het publieke en economische leven opnieuw op te starten na de eerste golf en om de verspreiding van het COVID-19-virus te stoppen. Deze groep werd ontbonden in augustus 2020.

 

  • Het ‘Expertencomité Beheersstrategie’ of ‘Groep van experts voor management­strategie van COVID-19’ (GEMS) werd opgericht in december 2020 als opvolger van Celeval en GEES en geeft adviezen omtrent de maatregelen om de crisis te beheersen. Samen met het coronacommissariaat hebben zij hun activiteiten stopgezet sinds 8 april 2022.