Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Beste lezer,

Hier ligt reeds de vierde editie van Blikvanger voor u. Ditmaal een bijzondere editie omtrent een thema dat ons de afgelopen maanden allen heeft beroerd: COVID-19. Het virus dat een pandemie veroorzaakte en dat heeft geleid tot een ernstige verstoring van ons dagelijks leven.

Opeenvolgende maanden bleven zorgverleners uit de verschillende sectoren het beste van zichzelf geven om burgers de best mogelijk zorg te kunnen bieden. Op beleidsniveau werden verscheidene structuren en organen opgezet om de pandemie in ons land te kunnen beheersen. Binnen de verschillende overheden zetten vele personen zich dagdagelijks in om onder meer de evolutie van de verspreiding van het COVID-19-virus op te volgen, om wetenschappelijke evidenties in acht te nemen en om gepaste maatregelen te formuleren.

In deze publicatie werd er geopteerd om toe te spitsen op de opdrachten waar het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu actief bij betrokken was gedurende de pandemie. We geven een overzicht van de activiteiten en de initiatieven qua organisatie, financiering en kwaliteit waar onze dienst heeft aan bijgedragen. Deze acties stelden we allen in nauwe samenwerking met andere diensten binnen onze FOD en onze partnerorganisaties zoals o.a. het RIZIV en FAGG. Deze publicatie heeft betrekking op de periode van de start van de pandemie in maart 2020 t.e.m. juni 2021.

Met de Blikvanger wensen we u zicht te geven op de grote hoeveelheid data en informatie die binnen onze diensten ter beschikking zijn. Door onze kennis met jullie te delen wensen we een aanzet te geven tot verdere analyse en interpretatie. In deze publicatie worden bijvoorbeeld enkele vaststellingen weergegeven omtrent de impact van de pandemie op de dringende hulpverlening en de gegevens omtrent de afbouw van niet-essentiële zorg die een startpunt kunnen betekenen voor toekomstige beleidsvorming.

Eerder verschenen reeds publicaties omtrent de werking van ‘Algemene ziekenhuizen’, ‘Geestelijke gezondheidszorg’ en ‘Dringende, medische en psychosociale hulpverlening’. We plannen om een vernieuwde editie omtrent elk onderwerp te publiceren in de komende jaren. Op deze wijze zullen we de tendensen en evoluties kunnen aantonen.

Ik wens u alvast veel leesplezier met deze editie.

Annick Poncé,
Directeur-generaal ad interim,  DG Gezondheidszorg