Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De kwaliteit van de gezondheidszorg wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om zorg te verlenen die de kans vergroot op het bereiken van de gewenste gezondheidsresultaten, en die overeenstemt met de huidige wetenschappelijke kennis.

In dit rapport hebben we 5 subdimensies van kwaliteit van zorg gedefinieerd:

De doeltreffendheid van de zorg is 'de mate waarin de gewenste resultaten worden bereikt door een goede verstrekking van wetenschappelijk gefundeerde gezondheidszorg (evidence-based) aan iedereen die daar baat bij heeft, maar niet aan degenen die er geen enkel voordeel uit halen'. 

Effectiviteitsindicatoren zijn doorgaans uitkomstindicatoren - door patiënten gemelde uitkomsten (PROM's), bijwerkingen (mortaliteit, vermijdbare hospitalisaties, incidentie van bacteriële resistentie, enz.) en sentinel-gebeurtenissen (bv. verkeerde chirurgische plaats).

De gepastheid van de zorg – of de geschiktheid ervan– kan worden gedefinieerd als 'de mogelijkheid om zorg te verlenen die is aangepast aan de klinische behoeften, in het licht van de huidige wetenschappelijke kennis'. De gepastheid kan op verschillende manieren worden beoordeeld. De meest betrouwbare is om na te gaan in hoeverre de medische praktijk voldoet aan de klinische aanbevelingen. Een andere veel gebruikte methode is de analyse van de geografische variabiliteit van zorgpraktijken.

De veiligheid van de zorg kan worden gedefinieerd als de mogelijkheid om zorg te verlenen die de patiënt niet schaadt.

De continuïteit van de zorg wordt gedefinieerd als 'de mogelijkheid om gezondheidszorg aan een specifieke patiënt te verlenen zonder onderbreking, noch in de tijd, noch tussen de zorgverleners, en de mogelijkheid om de aandoening in haar geheel aan te pakken’.

Patiëntgerichte zorg wordt gedefinieerd als 'zorg waarbij de voorkeuren, behoeften en waarden van de patiënt worden gerespecteerd, mee in overweging worden genomen en mee de klinische besluitvorming sturen'.